Wel werden in de komende

After teaching your students some history, you can play casino games at superbcasinos.com to unwind. You could win real money.

Huzaar-135Wel werden in de komende jaren over geheel Java en in enkele Buitengewesten kleine afdelingen inheemse cavalerie met een maximale sterkte van 100 man per afdeling geformeerd, die echter buiten het bestek van deze website vallen.

Op 2 maart 1802 werd hier te lande opgericht een Eskadron Dragonders, bestemd voor uitzending naar de Koloniën. Het eskadron bestond uit twee compagnieën en een Batterij Rijdende Lichte Artillerie à vier stukken.

Aangezien op 29 maart 1802 was bepaald dat Korpsen bestemd voor de Koloniën deel zouden blijven uitmaken van de Landmacht in Holland, werd het Eskadron Dragonders met de Rijdende Batterij voortaan aangeduid als het 5e Regiment Dragonders. Het regiment vertrok in de tweede helft van 1802 naar Kaap de Goede Hoop en keerde na de inname van de Kaap door de Engelsen terug naar Holland. In 1806 ging dit regiment op in de andere cavalerie regimenten hier te lande.

Posted in Uncategorized

Schade

Huzaren-117Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

History can be interesting. So can playing casino games at Casino Rating with your friends. You stand to win lots of cash.

De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Posted in Uncategorized

Cavalerie in Oost Indië

Huzaren-116In 1795 bevond zich op Java een Eskadron Dragonders à twee compagnieën. Dit eskadron maakte deel uit van de Lijfwacht van Zijne Hooge Edelheid de Heer Gouverneur-Generaal.

Daarnaast was er een Korps Javaanse Cavalerie en twee compagnieën cavalerie, waarvan een compagnie in Djogjakarta en een compagnie in Soerakarta was gelegerd.

De sterkte van het Korps Javaanse Cavalerie werd op 4 februari 1800 gebracht op een eskadron van twee compagnieën. Op 18 juni 1802 werd dit eskadron ingedeeld bij het Eskadron Dragonders van de Lijfwacht. Een lang leven was het Eskadron Javaanse Cavalerie kennelijk niet beschoren, want op 1 juli 1803 was de sterkte teruggebracht tot 40 man. Dit personeel verrichte daarna diensten bij de gouverneur-generaal, bij de legercommandant, bij de chef van de Lijfwacht, aan de Hoofdwacht van het Kasteel te Batavia en als zaal- en stalwachten. In feite had hiermede het Korps Javaanse Cavalerie opgehouden te bestaan.

Posted in Uncategorized

Afbeelding

Harquebusier-13In een ruim wachtlokaal bevinden zich een aantal cavaleristen. Zij doden de tijd met praten, drinken, roken, kaartspelen of slapen. Een cavalerist van het regiment Van der Hoop, met rode uitmonstering, zit te kaarten. Een man van het Lijfregiment Oranje-Friesland en een garde dragonder kijken belangstellend toe. Een dragonder van het Regiment Hessen Kassel rekt zich grondig uit terwijl een ruiter van Hessen Philipstal zijn witte mantel ophangt. In het midden voor de tafel staat een Oranje karabinier en naast hem op de bank zit ten een pijprokende cavalerist van het Regiment Van Tuyll en een duttende ruiter van Hessen Philipstal.

Achter hen zit een man van de Lijfcompagnie van de Garde Dragonders en daarachter een dragonder van het Regiment Bylandt. Voor de schoorsteen staat een ruiter van Oranje Friesland te praten met een tweede dragonder van Bylandt. In de rechter helft van de plaat staat een wachtmeester van de Lijfcompagnie Garde Dragonders. Naast hem een ruiter van de Gardes te paard, die zijn laarzen poetst. De wachtmeester van hetzelfde regiment rookt een pijpje. Op de tweede rij, op de rug gezien, een man van het Regiment Stavenisse Pous, een cavalerist van Van Tuyll, die zijn pijp aansteekt met behulp van een kooltje vuur; een dragonder van Bylandt drinkt een kop koffie en een Oranje karabinier neemt een prise snuif.

Posted in Uncategorized

Gravenhage in garnizoen lag

Foto-143Op 15 oktober 1843 werd het 4e Regiment Lichte Dragonders opgeheven en kwam zoals reeds gezegd, het onderscheid tussen zware en lichte dragonders te vervallen. Het 1e, 2e en 3e Regiment kregen elk een eskadron van het 4e Regiment, terwijl het vierde eskadron daarvan een zelfstandig eskadron Jagers te Paard werd, bestemd om eventueel op te treden als contingent van het Hertogdom Limburg van het Duitse Bondsleger.

Alle regimenten – met uitzondering van dat, hetwelk in ‘s-Gravenhage in garnizoen lag – werden verenigd in een Brigade. De commandant van de Brigade werd tevens belast met het algemeen toezicht over het Korps Marechaussee. Het te ‘s-Gravenhage in garnizoen liggend regiment vormde met het Regiment Grenadiers en Jagers en een batterij Rijdende Artillerie, aldaar eveneens in garnizoen, een afzonderlijke afdeling onder de naam van Reserve-Brigade.

Posted in Uncategorized

Regiment Dragonders

Foto-148-2In 1803 werd het Regiment Dragonders omgedoopt tot het Regiment Dragonders van Linie, terwijl het 1e en 2e Regiment Zware Cavalerie de naam van 1e en 2e Regiment Lichte Dragonders kregen. Uit het personeel van het leger werd in 1805 een permanente lijfwacht van Z.E. den Here Raadpensionaris samengesteld. Deze lijfwacht, ook wel Pretoriaanse of Lijfgarde genoemd, bestond uit infanterie, cavalerie en artillerie. De oprichting van de lijfwacht had uit de aard der zaak een reorganisatie van de cavalerie tengevolge. De cavalerie van de lijfwacht bestond uit de Garde Dragonders van de lijfwacht ter sterkte van een eskadron à twee compagnieën Garde Dragonders en een compagnie Garde Huzaren.

Het Regiment Dragonders van Linie werd nu het 1e Regiment Dragonders, het 1e Regiment Lichte Dragonders werd het 2e Regiment Dragonders. Het 2e Regiment Lichte Dragonders werd opgeheven en het personeel ging over naar het 2e Regiment Dragonders. Deze reorganisatie ging ook nu weer gepaard ten koste van een Regiment Dragonders!

Posted in Uncategorized

Regiment Lansiers

Foto-14110 september 1849 werden het 1e en 2e Regiment Lansiers samengevoegd tot een 4e Regiment Dragonders. Door deze samenvoeging van het voormalig Regiment Lansiers No. 10 (1e Lansiers) en het voormalig regiment Huzaren No. 6 (2e Lansiers) is niet alleen de traditie van Huzaren No. 6, doch ook die van Lansiers No. 10 door de huidige Huzaren van Boreel voort te zetten.

Door het overlijden van Koning Willem II op 17 maart 1849 had de omvorming van de lansiers tot dragonders onder de regering van Koning Willem III plaats. Hiermede was weer een stap verder gedaan in de richting van de eenheidscavalerie. Dit streven werd in 1855 volledig bereikt, toen de Jagers te Paard door hun naamverwisseling het aantal dragonderregimenten op vijf brachten.

Posted in Uncategorized

Trip van Zoudtlandt

Luitenant-generaal Jhr. A.D. Trip van Zoudtlandt werd op 31 oktober 1839 als Opperbevelhebber der Cavalerie opgevolgd door generaal-majoor Jhr. W.P. Boreel, de oprichter van het Regiment Huzaren No. 6 (Huzaren van Boreel). Het Opperbevel over de Cavalerie werd op 1 januari 1841 opgeheven en er werd een Inspecteur der Cavalerie aangewezen. Hiertoe werd 28 november 1840 benoemd Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander, Prins der Nederlanden, naar wien het Regiment Huzaren Prins Alexander is genoemd.

Prins Alexander, zoon van Z.K.H. Prins Willem van Oranje (later Koning Willem II) en Prinses Anna Paulowna, was 2 augustus 1818 geboren. Na eerst als compagniescommandant, daarna als bataljoncommandant dienst te hebben verricht bij de Afdeling Grenadiers, werd de Prins bij Koninklijk Besluit van 2 augustus 1839 tot generaal-majoor benoemd. Sedert 31 oktober 1839 had de Prins het bevel gevoerd over de Brigade Zware Cavalerie (Afdelingen Kurassiers No. 3 en 9 en Regiment Lansiers Nr. 10). De Brigade Lichte Cavalerie (Regimenten Lichte Dragonders No. 4 en 5 en Huzaren No. 6) stond onder bevel van generaal-majoor C.J.J. Baron de Posson.

Posted in Uncategorized

100 jaar vrede

Foto-148-1Door P. Forbes Wels, kolonel van de Generale Staf b.d.

In de eerstvolgende jaren na de Tiendaagse Veldtocht, toen met het oog op een mogelijk hervatten van de vijandelijkheden met België ons veldleger in de Noord-Brabantse kantonnementen verbleef, nam de Cavalerie herhaalde malen aan grote oefeningen deel en was door het verblijf aldaar degelijk geoefend. Daarna werd echter weer tot het garnizoensleven teruggekeerd. Op 19 april 1839 namelijk, werd te Londen het verdrag getekend, waarbij de Zuid-Nederlandse gewesten als Koninkrijk België een onafhankelijke en onzijdige staat werden.

Het leger werd op voet van vrede gebracht, waardoor ervoor het Wapen der Cavalerie een tijdperk aanbrak van voortdurende bezuinigingen. Met uitzondering van de mobilisatie van 1870 deden zich gedurende de regeringsjaren van Koning Willem II en Koning Willem III weinig schokkende gebeurtenissen voor. Gezien de omstandigheid dat de militaire geschiedenis van dat tijdperk over het algemeen weinig belangstelling geniet, mag het wel dienstig worden geacht aan het gebeurde in die periode wat meer bekendheid te geven.

Posted in Uncategorized

Afbeelding: Kurassiershelm uit 1839

Foto-146Deze regimenten telden elk vier eskadrons, welke niet meer zoals voordien elk uit twee compagnieën bestonden. In 1839 was namelijk de onderverdeling van de eskadrons in compagnieën opgeheven, waardoor het eskadron bij de cavalerie een onderdeel werd, dat overeenkwam met de compagnie infanterie en later met de batterij artillerie.

Deze compagnieën, welke ruim 50 man sterk waren, werden ieder door een ritmeester gecommandeerd. De oudste van beiden was dan tevens commandant van het eskadron. Nadat in het jaar 1840 de Rijscbool was opgeheven, werd in 1841 besloten er wederom een op te richten.

Posted in Uncategorized